Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

 

Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.trend-upominki.pl jest własnością firmy TREND Wojciech Grzybek, 43-426 Gumna, ul. Murki 14, NIP 5481012171, REGON 241287414.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin Hurtowni internetowej działającej pod adresem www.trend-upominki.pl określa zasady korzystania przez Klientów z Hurtowni internetowej prowadzonej przez TREND Wojciech Grzybek, 43-426 Gumna, ul. Murki 14, NIP 5481012171, REGON 241287414

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Hurtowni internetowej tj. www.trend-upominki.pl w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści. 

3. Korzystanie z serwisu Hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.trend-upominki.pl oraz dokonanie zakupów towarów w Hurtowni internetowej oznacza akceptację regulaminu. 

 

 • 2 POJĘCIA (DEFINICJE)

 

Oznaczenie terminów użytych w regulaminie: 

1. "Hurtownia internetowa" - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) dostępny w domenie internetowej www.trend-upominki.pl, 

2. "Sprzedawca" - TREND Wojciech Grzybek, 43-426 Gumna, ul. Murki 14, NIP 5481012171, REGON 241287414,

3. "Klient” – podmiot uprawniony do składania zamówień za pośrednictwem www.trend-upominki.pl, jest nim wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), 

4. "Regulamin” – niniejszy regulamin Hurtowni internetowej, 

5. "Umowa sprzedaży” – umowa, która została zawarta za pośrednictwem Hurtowni internetowej na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta rzeczy, 

6. "Materiały” – informacje wskazane w serwisie Hurtowni internetowej, w szczególności nazwy oraz opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 

 • 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z HURTOWNI INTERNETOWEJ 

 

1.Klient może korzystać z Hurtowni internetowej za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2. Hurtownia internetowa trend-upominki.pl obsługuje aktywne podmioty gospodarcze, posiadające aktywny nr REGON.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach wypełnianych przy składaniu zamówienia. Dane podawane przez Klienta nie mogą w żaden sposób naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. 

4. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Hurtowni internetowej, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Hurtowni internetowej, w tym wszystkim zdjęć, plików, elementów graficznych Hurtowni internetowej, jak i układu i kompozycji Hurtowni internetowej (tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia, Hurtowni internetowej w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem. 

5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w e-hurtowni TREND. 

 

 • 4 ZASADY KORZYSTANIA Z E-HURTOWNI TREND 

 

1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z Hurtowni internetowej, w tym do dokonywania zakupów towarów dopiero po zarejestrowaniu. 

2. Rejestracja w Hurtowni internetowej wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: 

a) Zalogowanie się (zarejestrowanie) w Hurtowni internetowej za pomocą loginu i hasła oraz wypełnienie stosowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Hurtowni internetowej tj. www.trend-upominki.pl 

b) akceptacja regulaminu. 

3. Dokonać rejestracji w Hurtowni internetowej, a także wszystkich innych czynności w Hurtowni internetowej może jedynie (wyłącznie) Klient lub wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu Klienta wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Hurtowni internetowej (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. Rejestrując się w Hurtowni internetowej trend-upominki.pl

4. W sytuacji jakiejkolwiek zmiany danych Klienta, które zostały podane podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży, korzystając w tym zakresie z stosownego formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Hurtowni internetowej tj. www.trend-upominki.pl. 

5. Z chwilą rejestracji, w Hurtowni internetowej tworzone jest konto Klienta, które stanowi zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie, a także o jego działaniach w ramach Hurtowni internetowej w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Hurtowni internetowej. 

6. Klient uzyskuje dostęp do Hurtowni internetowej gdy zaloguje się na stronie internetowej Hurtowni internetowej tj. www.trend-upominki.pl. 

7. Każdorazowo Klient zobowiązany jest przed opuszczeniem Hurtowni internetowej do wylogowania się. 

 

 • 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W HURTOWNI INTERNETOWEJ - ZAWARCIE UMOWY 

 

1. Składanie zamówień w Hurtowni internetowej przez Klienta dotyczy towarów znajdujących się w asortymencie Hurtowni internetowej i odbywa się wyłącznie na podstawie Regulaminu. 

2. Klient posiada możliwość dokonywania zamówień w Hurtowni internetowej w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień, które dotyczą przerw technicznych. 

3. Przed dokonaniem złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do umieszczenia w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w tym koszyku, a także przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do tego koszyka kolejnych towarów jak i usuwanie ich z przedmiotowego koszyka. 

4. W sytuacji ostatecznego wyboru towaru przez Klienta przeznaczonego do zakupu, Klient zostanie skierowany do stosownego formularza internetowego służącego do składania zamówień w Hurtowni internetowej. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, które będą służyły do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar. 

5. Zamówiony towar przez Klienta zostanie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Klient dokonujący zakupu w Hurtowni internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w Hurtowni internetowej. 

6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowić będzie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 9. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (w szczególności zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo przez Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. 

7. W sytuacji, gdy doszło przez Klienta do złożenia prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. 

8. Sprzedawca wskazuje, iż przyjęcie realizacji zamówienia dokonanego przez Klienta rozpocznie się: 

a) w przypadku zamówień, za które transport płatny jest za pobraniem - w chwili otrzymania potwierdzenia od Klienta złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta za pobraniem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji ewentualnie drogą telefoniczną (numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji przez Klienta). W przypadku braku możliwości kontaktu w przeciągu 3 dni roboczych z Klientem, od momentu złożenia przez niego zamówienia, niniejsze zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez e-hurtownię TREND. 

b) w przypadku zamówień, za które transport płatny jest przelewem - w chwili wpływu (za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) należności na konto bankowe Sprzedawcy, tj. rachunek nr 85 1050 1083 1000 0091 4830 0479 w banku ING o/Cieszyn.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu towaru są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. 

10. Sprzedawca wskazuje, że do każdego złożonego przez Klienta zamówienia towaru dołączana jest faktura VAT. 

11. Sprzedawca wskazuje, że Minimum logistyczne (wartość zamówienia) od którego zamówienia będą realizowane na koszt dostawcy wynosi 300 zł brutto. 

 

 • 6 ZAPŁATA CENY 

 

1. Ceny towarów w Hurtowni internetowej podawane są w polskich złotych (PLN), brutto (zawierające podatek VAT). 

2. Płatności za nabyte w Hurtowni internetowej przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Hurtowni internetowej oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. 

3. Wszystkie ceny w Hurtowni internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są odrębnie.

4. Klient dokonuje zakupu towaru w Hurtowni internetowej według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia przez niego zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, wprowadzania i odwoływania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych (w tym cen promocyjnych) znajdujących się na stronach Hurtowni internetowej, bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. 

 

 • 7 DOSTAWA 

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. 

2. Zamówione towary przez Klienta w Hurtowni internetowej będą realizowane do pięciu dni roboczych po dokonaniu zamówienia. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne w Hurtowni internetowej, zawiadomi o tym (niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy sprzedaży) Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już przez Klienta uiszczona. 

4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. m. in. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. z magazynu Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru. 

5. Sprzedawca wskazuje, że na termin otrzymania towaru zamówionego przez Klienta składa się zarówno czas realizacji danego zamówienia Klienta oraz czas jego dostawy. 

6. Czas dostawy zamówienia dokonanego przez Klienta w Hurtowni internetowej przy spełnieniu przesłanek przez Klienta określonych w Regulaminie - do trzech dni roboczych od wysyłania zamówienia do Klienta. 

7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru (sprawdzenie stanu przesyłki) w chwili jego odbioru w obecności pracownika kuriera firmy kurierskiej pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania lub ewentualnych uszkodzeń (dotyczy to wszelkich uszkodzeń opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających). W przypadku gdy opakowanie przesyłki z zamówieniem Klienta nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi z firmy kurierskiej, sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą. 

8. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku niepodjęcia zamówionego towaru za pobraniem przez Klienta, ponowna wysyłka możliwa będzie tylko w sytuacji, gdy Klient uiści zapłatę z góry za swoje zamówienie dokonane w Hurtowni internetowej. 

9. Sprzedawca uznaje, że osoba, która odbierze zamówiony towar przez Klienta została należycie upoważniona przez Klienta do dokonania wszelkich czynności wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym związanych z odbiorem towaru, podpisaniem dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta. 

10. Z chwilą, gdy Klient odbierze zamówiony przez siebie towar, to na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane zarówno z posiadaniem jak i użytkowaniem towaru – w szczególności dotyczy to ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru. 

11. Sprzedawca wskazuje, że istnieje możliwość wysłania zamówienia Klienta za granicę, jednak w takiej sytuacji niezbędnym jest wcześniejsze skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów (m. in. kosztów wysłania zamówienia Klienta). 

 

 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Hurtownia internetowa trend-upominki obsługuje aktywne podmioty gospodarcze, posiadające aktywny nr REGON, zatem rejestrując się w Hurtowni internetowej trend-upominki.pl Klient podaje dane reprezentowanego przez niego przedsiębiorstwa.

2. Rejestrując się w Hurtowni internetowej trend-upominki.pl przez podanie swoich danych osobowych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Hurtowni internetowej trend-upominki.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Klientem w związku z realizacją umów zawartych przez Administratora danych. Podstawę przetwarzania danych Klienta osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.

6. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy realizacji umów, np. dotyczących obsługi prawnej, usług informatycznych, doradczych, niszczenia i przechowywania dokumentów, lub jeśli wynika to z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

7. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych – z przyczyn związanych ze  szczególną sytuacją Klienta.

9. Klientowi przysługuje także prawo dostępu do danych oraz żądanie sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Klient może także domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, Klient może żądać ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Klientowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Dane kontaktowe Administratora danych, adres do doręczeń:

TREND Wojciech Grzybek, ul. Murki 14, 43-426 Gumna

Tel.: 662711844

E-mail: biuro@trend-upominki.pl

  

 • 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży towaru zamówionego w Hurtowni internetowej. 

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Hurtowni internetowej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, b. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 

4. Przed odesłaniem towaru zamówionego przez Klienta (zwracanego lub reklamowanego) Klient ma obowiązek wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailowo celem zlecenia kuriera przez Sprzedawcę firmie kurierskiej, celem odbioru towaru. 

5. Koszty wysłania reklamowanego przez Klienta towaru związanego z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca. 

 

 • 10 GWARANCJA 

 

1. Wszystkie towary oferowane w asortymencie Hurtowni internetowej objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca. 

2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Klientowi wraz z zamówionymi towarami. 

3. Wszelkie Uszkodzenia mechaniczne zamówionego towaru powstałe z winy Klienta, uszkodzenia (tzw. defekty) powstałe na skutek niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem użytkowania, a także w sytuacji gdy nastąpi ingerencja w zamówiony towar przez Klienta, nie podlegają gwarancji. Gwarancji nie podlega również naturalne zużycie produktu (towaru). 

 

 • 11 PRZERWY TECHNICZNE 

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Hurtowni internetowej spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Hurtowni internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Hurtowni internetowej. Jednocześnie e-hurtownia TREND zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Hurtowni internetowej. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie. 

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem – jego treścią oraz w każdym przypadku związany jest postanowieniami Regulaminu w chwili dokonania zamówienia. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z umową sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Hurtowni internetowej, jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania, tj. 01.07.2014 r.